Fogalomtár

Állami támogatás: Egy támogatás akkor minősül állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:

 • állami forrásból származik,
 • előnyt jelent az érintett vállalat részére és
 • bizonyos vállalatot vagy ágazatot előnyben részesít (szelektív),
 • torzítja a versenyt, vagy annak torzításával fenyeget, valamint
 • befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet.

A fejlesztés végső céljának megítélése nem függ a pályázó személyétől, tehát önkormányzati, illetve társulás által megvalósított fejlesztések is a hatálya alá tartozhatnak.

Beszerzések környezettudatosan (zöldbeszerzés): az ajánlatkérő környezeti szempontokat alkalmaz a beszerzésében, azaz legalább egy, egyértelműen azonosítható környezeti vagy környezetvédelmi szempontot megjelenít a beszerzés tárgyában, részletes leírásában (műszaki feltételek stb.), a beszállítótól elvárt követelmények között (pl. alkalmassági feltétel), a szerződés feltételeiben, vagy a kiválasztásban. A beszerzendő termékek és szolgáltatások kiválasztásakor azok egész életútja (azaz: előállítás, szállítás, használat/működtetés, hulladékká válás) során keletkező környezeti hatásokat kell figyelembe venni, s a környezetet legkevésbé terhelő, az erőforrások kimerülését csökkentő alternatívát kell kiválasztani.

Cégszerű aláírás: A cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányban/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltak szerint a cég kézzel írt, előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik.

Célterület: bizonyos pályázati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú tevékenység egyidejű megvalósítása is (pl. új gép beszerzése és használt gép beszerzése). Ilyen esetben a célterültet kifejezés az egyes tevékenység-típusok megjelölésére, egymástól való elválasztására szolgál.

Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR): Pályázati nyilvántartási, rendszer, amelyben a Közreműködő Szervezetek a pályázatokat kezelik, és a pályázó az EMIR rendszer felületén végigkövetheti a projektjét a beadástól a projekt lezárásáig.

Eljárásrend: eljárásrend alatt jelen összefüggésben a GOP IH-nak, illetve a ROP IH-nak, illetve a Közreműködő Szervezetnek a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályok összességét értjük.

Felhatalmazó levél: a Pályázó részéről a számlavezető pénzintézetéhez intézett olyan nyilatkozat, amelyben a Pályázó a pénzintézetet felhatalmazza arra, hogy a Támogatási Szerződés nem-teljesítése vagy hibás teljesítése esetén a támogató azonnali beszedési megbízás útján történő igényérvényesítését teljesítse.

Hiánypótlás: valamennyi melléklet hiánypótolható, a hiánypótlás csak egy alkalommal lehetséges, a rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.

Igénymentesség: Amennyiben a támogatás céljaival, fejlesztéssel érintett ingatlanra bármilyen az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározott 16-17. §-ban megjelölt jog vagy tény – továbbá a 2. § (2) bekezdésében meghatározott esetben is – bejegyzésre, feljegyzésre került, csak abban a helyzetben tekinthető igénymentesnek, ha az a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezteti.

Irányító Hatóság (IH): A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kijelölt szervezeti egysége, melynek feladata a felelősségi körébe tartozó operatív program(ok) stratégiai irányítása, a program végrehajtásának felügyelete és szabályszerűségének biztosítása.

Kedvezményezett: a Támogatási Szerződést aláíró pályázó, vagyis a támogatásban részesült pályázó, akivel a támogató Támogatási Szerződést köt.

Kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ában meghatározottak szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások.

Közreműködő Szervezet (KSz): Az operatív programok végrehajtásának adminisztratív, pénzügyi feladatait ellátó szervezet, melynek feladatai az irányító hatóság és a közreműködő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kerülnek rögzítésre.

NATURA 2000 területek: azok a területek amelyek, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendeletben meghatározott helyrajzi számokkal rendelkeznek.

Operatív program (OP): A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret végrehajtására vonatkozó, több évre szóló prioritások egységes rendszerét tartalmazó dokumentum, melyet a Kormány előterjesztése alapján az Európai Bizottság hagy jóvá.

Pályázat: a pályázó által benyújtott dokumentumok összessége, amelyek alapját képezik a pályázó, illetve a projekt bírálatának.

Projekt:
a) egy önálló fejlesztés, vagy
b) több hasonló célú, egyenként 10 millió forintnál nem nagyobb összköltségű fejlesztés megvalósítását célzó támogatási alap (közvetett támogatás), vagy
c) hasonló célú fejlesztések megvalósulását célzó hitel, tőke vagy garancia alap (pénzügyi alap)

Projektarányos akadálymentesítés: A projektarányos akadálymentesítés azt jelenti, hogy a beruházással érintett épületen/épület részen/ingatlanon végrehajtott valamennyi fejlesztési beavatkozás során figyelembe kell venni az érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Ez például festés/mázolásnál a megfelelő színkontrasztok kialakítását jelenti (nyílászáró tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása, stb.). Elektromos rendszer teljes felújításánál a helyiségek kapcsolóit az új rendszer kialakítása során már a megfelelő magasságba kell áthelyezni, stb. Az akadálymentesség projektarányos teljesülése egy preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, a célja, hogy a pályázat keretében végrehajtandó beruházással már „akadályt” ne építsünk.

Projekt fenntartási jelentés: a Kedvezményezettnek a kötelező fenntartási időszak alatt a Támogatási Szerződésben meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettsége a Közreműködő Szervezet felé.

Projekt befejezése: a támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésből nyújtott támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a támogató jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása megtörtént.

Projekt lezárása: A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatói okiratban, támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a C9. bekezdésben foglalt feltételek teljesültek. Ha a támogatói okirat, támogatási szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

Projekt előrehaladási jelentés (PEJ): Kedvezményezettnek a projekt befejezéséig, az ÁSZF-ben meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettsége a Közreműködő Szervezet felé.

Projekt fenntartási jelentés (PFJ): a kedvezményezettnek a teljes fenntartási időszak alatt a Támogatási Szerződésben meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettsége a Közreműködő Szervezet felé.

Szintentartó és helyettesítő beruházás: Tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely nem jár új létesítmény felállításával, nem jár meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény szolgáltatásainak bővítésével; illetve olyan eszközök beszerzése, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás a nyújtott szolgáltatás alapvető változását eredményezné. A pályázatokban ez a beruházástípus általában nem támogatható.

Telephely: a cég – székhelyétől különböző helyen lévő – telephelye a tevékenység gyakorlásának helye. (1997. évi CXLV törvény 16.§).

Új gép: amely használatban még nem volt, és a géppel nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet függetlenül a gyártási évtől. (Az új gépnek nem kell feltétlenül a pályázat benyújtásának évében gyártottnak lennie, tehát korábbi évjáratú gép is lehet a pályázat szempontjából új, ha a gyártó vagy forgalmazó raktárából szállítják.)

W3C akadálymentesítési szabvány: A Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 (WCAG 2.0) széleskörű ajánlásokat foglal magába a webtartalom minél könnyebb eléréséhez (ld. pl. http://www.w3c.hu/forditasok/WCAG20/). Az irányelvek követésével a tartalom széles körben lesz elérhető az olyan fogyatékkal élők számára, mint a vak és gyengénlátó, a siket és hallássérült, a tanulási nehézségekkel küzdő, az értelmileg visszamaradott, a mozgássérült, a beszédhibával rendelkező, a fényre érzékeny és a mindezek kombinációjával küzdő emberek. A legfontosabb alapelvek, melyek a web elérhetőség alapját biztosítják (ezek alkalmazását kell előírni a honlapszerkesztő számára):

1. Észlelhetőség, ennek érdekében legalább:

 • Szöveges alternatívát kell biztosítani bármilyen nem-szöveges formátumú tartalomhoz;
 • Alternatívákat kell biztosítani az idő-alapú médiához;
 • Az előtér és háttér megkülönböztethető kontrasztú kell, hogy legyen;
 • A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése esetében a kontrasztarány minimum 4,5:1 kell legyen;
 • A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése során a kontrasztarány legalább 7:1 kell legyen.

2. Működtethetőség érdekében legalább:

 • Minden funkciónak elérhetőnek kell lennie a billentyűzetről;
 • Időzítés kikapcsolhatóvá kell tenni;
 • Biztosítani kell, hogy nem jelenítenek meg olyan tartalmat, ami három alkalomnál többször villan fel egy másodperc alatt.

3. Érthetőség érdekében legalább:

 • Elérhetővé kell tenni a szokatlan vagy szűk értelemben használt szavak és mondatok, illetve rövidítések konkrét definícióját;
 • Biztosítani kell a hibamegelőzést és a támogatott javítást a bevitelben (ha van).

Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ): A kedvezményezett egy alkalommal benyújtandó beszámolója a Közreműködő Szervezet felé a projekt fizikai befejezését követően a támogatott projekt megvalósulásáról, a záró kifizetési kérelem mellékleteként.