Kövessen minket:

Econoserve Pályázati Kft.

Mi várható a gazdaságfejlesztésben 2014-ben?

Mi várható a gazdaságfejlesztésben 2014-ben?

 

A Kormány véglegesítette a 2014-20 közötti időszak fejlesztési irányvonalait összefoglaló Operatív Programokat, és benyújtotta azokat az Európai Bizottságnak. A mikro-, kis- és középvállalkozások életében ezek közül a legnagyobb jelentősége a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programnak van, melynek benyújtott változata nyilvánossá vált. Nézzük, mi várható 2014-2020 között.

A Kormány 2014. június 6-án hozott határozatában, a társadalmi egyeztetés alatt érkezett észrevételek figyelembe vételével, jóváhagyta az új uniós fejlesztési ciklus több operatív programját, köztük a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot (GINOP) is. Ez egyben azt is jelenti, hogy a programok tárgyalása az Európai Bizottsággal folyamatban van. Legutóbbi kormányzati hírek szerint, még a programok jóváhagyását megelőzően, költségvetési kockázatra a vállalkozások számára nyár végén, ősz elején meg is hirdetnek ennek keretében vállalkozásfejlesztési pályázatokat, melyek elsődleges célja a munkahelyteremtés és az újraiparosítás.

Mint az több fórumon hallható, a következő fejlesztési ciklus legjelentősebb változása, hogy gazdaságfejlesztésre a most záródó ciklus 24%-a helyett, az összes forrás közel 60%-a áll majd rendelkezésre. Ezen források 40%-a a GINOP-ban lesz pályázható.

A GINOP legfőbb céljaiként, amelyben a megyei vállalkozások is tervezhetik projektjeiket, a növekedés és a munkahelyteremtés került megfogalmazásra. A fejlesztési irányelvek külön hangsúllyal kezelik a jövőben a mikro-, kis-, és közepes vállalkozások (kkv) fejlesztéseit, hiszen a hazai vállalkozások 92%-a ebbe a kategóriába esik, valamint ezek foglalkoztatják a munkavállalók közel háromnegyedét, és több mint 50%-kal részesednek a GDP-ből. A GINOP benyújtott változata összesen hét prioritásban rögzíti a fő fejlesztési irányokat, amelyek mindegyike több intézkedési területet határoz meg a leendő pályázók számára, és amelyeket az alábbiakban mutatunk be.

Írásunk célja, hogy a Szolnok megyei vállalkozások átfogó képet kapjanak az elkövetkező időszak vállalkozásfejlesztési koncepciójáról, lehetséges irányairól annak érdekében, hogy fejlesztési elképzeléseik kialakításában segítséget kapjanak és projektjeiket már jó időben tervezni tudják. 

 

1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése

A prioritási tengelyen belül a „Mentorálás és inkubáció” intézkedés a vállalkozói kultúra terjesztését támogatja, kifejezetten az új vállalkozásokra koncentráló üzleti háttér-infrastruktúra megteremtésével, vagyis az inkubátorházak szolgáltatásainak fejlesztésével, valamint szükség esetén új inkubátorházak létrehozásával. Az inkubátorházak megkülönböztetett vállalati tanácsadási programokkal szolgálnak a bejegyzett, de kezdeti életszakaszban lévő vállalkozásoknak és a már működési tapasztalattal rendelkező vállalkozásoknak.

A „Kapacitásbővítés” intézkedés lehetőséget biztosít a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A „Hálózatos gazdaság” intézkedés pályázatai a vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítését célozzák, melynek egyik eszköze a klaszterfejlesztés. A tervezett akciók során támogatják a klaszterek és egyéb hálózatok szervezeti működésének javulását (menedzser szervezeten keresztül), a nyújtott szolgáltatások bővítését és azok színvonalának emelését. Másrészről cél az előzetes minősítésen átesett Akkreditált (Innovációs) Klaszterek és tagvállalatainak kiemelt segítése az új nemzetközi piacokra történő eredményes belépés érdekében. Ezen belül kap helyet a „Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program”, melynek turisztikai kkv-k innovatív és termék alapú kommunikációját támogatja, valamint a Magyar Turizmus Zrt. által nyújtott szolgáltatások vehetők igénybe.

Az intézkedésektől elvárt eredmény, hogy több versenyképes kkv legyen, valamint bővüljön azok termelése és szolgáltatáspalettája.

2. prioritás: Tudásgazdaság fejlesztése

A prioritási tengelyen belül fogalmazták meg az „Innovatív cégek dinamizálása, hálózatosodás elősegítése” intézkedést. A vállalkozások versenyképességének és K+I tevékenység ösztönzése érdekében támogatják az innovatív vállalkozások házon belüli, vagy együttműködésben végzett prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztését, legalább az ún. MVP vagy demonstrációs fázis eléréséig, illetve esetenként azon túl, a piacra lépésig is. Itt kap helyet az innovációs startup ökoszisztéma kiépítésének különböző eszközökkel történő támogatása, a vállalati K+I kapacitás fejlesztése, valamint a kkv-k innovációs készségének javítása is. Támogatják a stratégiai K+I együttműködéseket és kezdeményezéseket, azaz a vállalkozások, a közfinanszírozású, illetve a nonprofit kutatóhelyek közötti kapcsolatok létrehozását, továbbá K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítését. Ez utóbbi a hazai kutatóműhelyek elavult K+I műszerállományának fejlesztését, korszerűsítését is magában foglalja.

Az intézkedések keretében megvalósuló projektektől elvárt eredmény, hogy erősödjön a K+I iránti vállalati igény, erősödjenek az innovációhoz vezető kapcsolatok.

3. prioritás: Infokommunikációs fejlesztések

Az első intézkedés a „Versenyképes IKT szektor”, melynek keretében IKT vállalkozások és részben oktatási intézmények támogatásán keresztül a kínálati oldal fejlesztése a cél.

A második intézkedés a „Digitális gazdaság”, melynek egyik célja a kínálat minőségének és sokszínűségének előmozdítása az eszközellátottság fejlesztésén, illetve az azokra alapuló szolgáltatások minőségének javításán keresztül, valamint a kkv-k IKT alkalmazásokkal és eszközökkel való ellátottságának javítása az elektronikus, felhőalapú szolgáltatások igénybevételének ösztönzésével. Másik cél a kereslet iránti igény megteremtése, mely a vidéki lakosság digitális kompetenciájának javítását jelenti, elsősorban már meglévő és újonnan létrehozandó közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztésével.

A harmadik intézkedés a „Szélessáv és NGA”célja az állami célú szélessávú optikai hálózat fejlesztése és NGA hozzáférési hálózat megvalósítása, mely lehetővé teszi a közigazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, egyházi, egyéb állami vagy önkormányzati intézmények fejlett közszolgáltatásainak nyújtásához és az állami intézmények hatékony működéséhez szükséges hálózati infrastruktúra biztosítását mind vezetékes, mind vezeték nélküli technológiák segítségével.

Az itt megjelenő pályázatok elősegítik az IKT kkv-k exportképességének növelését, informatizált folyamatok, újgenerációs hálózatok jönnek létre és széles körben elterjed a közösségi hozzáférés.

4. prioritása: Energia

Az „Erőforráshatékonyság” intézkedés keretében támogatják a gazdasági szektor megújuló energia felhasználásának növelésére, valamint energiahatékonyságának javítására irányuló fejlesztéseit is, mely magában foglalja az épületek hőtechnikai adottságának javítását és a gazdasági-termelési folyamat energiaigényének kielégítését megújuló energiaforrás felhasználásával.

A pályázatok hosszú távon fenntartható környezetet eredményeznek.

5. prioritás: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése

A „Munkába állás segítése” intézkedés a munkaügyi szervezet bázisán megvalósított aktív munkaerőpiaci eszközökkel, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatások minőségének javításával célozza a foglalkoztatási szint emelkedését, valamint ösztönzi az álláskeresők vállalkozóvá válását, illetve célzott kedvezményekkel egy-egy speciális munkaerőpiaci hátránnyal rendelkező célcsoport foglalkoztatását támogatja.

Az „Ifjúsági Garancia” intézkedés a fiatalok munkanélküliségének kezelését és megelőzését szolgálja, mely uniós és hazai szinten is kiemelt prioritás. Ezen belül célzott foglalkoztatási támogatásokkal segítik a fiatalokat megfelelő képzettség megszerzésében valamint munkába állásukban. Mindez kiegészül gyakornoki programmal és a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásával is. 

Az „Alkalmazkodó készség” intézkedés jellemzően a munkaerőpiac alkalmazkodóképességét, rugalmasságát célozzák, egyrészt közvetlenül a munkáltatók és munkavállalók bevonásával, másrészt az állami intézmények, szociális partnerek, nem-kormányzati szervezetek aktív szerepvállalásán keresztül. Ez magában foglalja a rugalmas munkaszervezési formák kialakításának támogatását, család-munkahely összeegyeztetését lehetővé tévő foglalkoztatási megoldások bevezetését. A munkaügyi ellenőrzések hatékonyabbá tételével jogszerű foglalkoztatásra ösztönöznék a munkáltatókat. Az intézkedés támogatja továbbá az egész életen át tartó tanulást, a hátrányos helyzetű célcsoportok kompetenciafejlesztési programjaival, valamint a munkaerőpiaci kompetenciák erősítésével, a munkaképes korú, digitálisan írástudatlan népesség digitális alapkompetenciáinak fejlesztésével és a munkavállalók munkahelyi képzésének támogatásával.

A „Felnőtt- és szakképzés” intézkedés a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szak- és felnőttképzési intézményrendszer kialakítását tűzte ki célul.

6. prioritás: Turizmus

A „Kreatív turisztikai kínálat” intézkedés a természeti és kulturális örökség megőrzését, védelmét, elősegítését és fejlesztését tűzte ki célul, mely a turisztikai vonzerők innovatív, kreatív módon történő attrakcióvá alakítását jelenti.

7. prioritás: Pénzügyi eszközök

A prioritástengely biztosítja a piaci forrásokból nem, vagy nem megfelelő mértékben finanszírozott kkv-k, társadalmi vállalkozások finanszírozáshoz jutását. A pénzügyi eszközök nem önálló célokat valósítanak meg, hanem eszközként jelennek meg bizonyos tematikus célkutűzésekben. Olyan jövedelemtermelő beruházások kapnak finanszírozást, melyek haszna alapvetően a projektgazdánál jelentkezik, de a piacról ezek a fejlesztések nem lennének megfelelő mértékben finanszírozhatóak. Ezek az eszközök alapvetően: hitel, lízing és faktoring, kombinált termékek, tőkeprogramok, garancia eszközök.

Prioritások közötti forrásmegoszlás

 

 

Az Operatív Programok brüsszeli beterjesztése tehát megtörtént, a programok tárgyalása zajlik. A fenti összeállításból látható, hogy a GINOP átfogó képet ad a gazdaságfejlesztési elképzelésekről, de konkrétumokat, pontos pályázatokat azokból még nem lehet kiolvasni. Amennyiben a hírek igaznak bizonyulnak, ősszel már megismerhetjük az első pályázati kiírásokat.

 

A cikket az Econoserve Pályázati Kft. (www.econoserve.hu) készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium által közreadott GINOP tervezet 5.0 verzió alapján, amely elérhető a www.nth.gov.hu weboldalon.

 

Mi várható a gazdaságfejlesztésben 2014-ben?

A Kormány véglegesítette a 2014-20 közötti időszak fejlesztési irányvonalait összefoglaló Operatív Programokat, és benyújtotta azokat az Európai Bizottságnak. A mikro-, kis- és középvállalkozások életében ezek közül a legnagyobb jelentősége a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programnak van, melynek benyújtott változata nyilvánossá vált. Nézzük, mi várható 2014-2020 között.

Continue reading „Mi várható a gazdaságfejlesztésben 2014-ben?”

Az Econoserve Pályázati Kft. pályázatot hirdet és munkatársat keres!
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS